Speciálně pedagogické centrum (SPC) pro děti, žáky a studenty s vadou řeči je odloučeným pracovištěm školské poradenské zařízení při Základní škole, Ostrava – Zábřeh,  Kpt. Vajdy 1a, které poskytuje bezplatně standardní poradenské služby. SPC najdete v půdních prostorách naší školy, které poskytují dostatečný prostor a klid pro šetření a konzultace s klienty. Imobilním klientům je k dispozici bezbariérová učebna v přízemí. SPC zahájí činnost v lednu 2019.

Rozsah služeb:

 • vyhledávání klientů s vadou řeči
 • komplexní speciálně pedagogickou, logopedickou, psychologickou a sociální diagnostiku žáka s vadou řeči
 • komplexní vyšetření řeči
 • reedukace řečových vad, logopedické péče dětem předškolního a školního věku
 • zmapování zařízení (MŠ, ZŠ) poskytujících logopedickou péči
 • dopomoc při vytváření logopedických pracovišť na školách
 • zpracování odborných podkladů a posudků pro:
  • zařazování klientů do školského systému
  • odklad povinné školní docházky
  • návrhy na integraci v MŠ, ZŠ, SŠ, VOŠ, VŠ
  • asistenta pedagoga
 • poradenskou, konzultační a metodickou činnost
 • krizové intervence
 • poskytujeme odborné informace týkající se výchovy a vzdělávání dětí a žáků s vadou řeči
  • legislativa týkající se vzdělávání dětí, žáků a studentů s vadou řeči
  • tvorba IVP (Individuální vzdělávací plán)
  • účast asistenta pedagoga
  • odborná literatura, www odkazy zabývající se vadou řeči
  • kontakty na odborné klinické pracovníky zabývající se vadou řeči v rámci  spádové oblasti – klinický logoped, foniatr, ORL, psychiatr, psycholog, neurolog, aj.
 • pomoc při volbě dalšího směrování klienta po ukončení povinné školní docházky
 • sociálně právní poradenství (dávky sociální podpory, příspěvky, apod.)
 • umožňujeme praxe studentů středních a vysokých škol
 • koordinaci činností s poradenskými pracovníky škol a ostatními poradenskými zařízeními
 • osvětová a přednášková činnost
 • zapůjčování odborné literatury

Kontakt:

Kutajová Jana, Mgr. et Mgr.           spc.kutajova@zskptvajdy.cz